Preliminary Round


Claudia(102) v Jo H(109)        505-475

Calum(9) v Cindy (123)           516-462


First Round


Sue W(118) v Jo R(67)              499-398

Phil(48) v Jacqui W(109)           493-450

Len(76) v Sheila(110)                343-434

Sue B(83) v Anne(77)                546-444

Sandra W(102) v Phyllis(87)      361-570

Stella(202) v Kevin(48)              539-487

Tony(91) v Craig(20)                  367-535

Derek(84) v Reg(121)                562-383

Joyce F(139) v Jackie T(151)    440-469

Mike(0) v Joan(113)                   427-393

Paul(107) v Ayaz(61)                Ayaz bye

Helen(220) v Nick(76)                 430-531

Joyce G(131) v Sandra R(116)   667-430

Stuart(108) v Evelyn(71)             390-467

Calum(9) v Claudia(102)             543-438

Alan(71) v James(75)                  439-460


Second Round


Sue B(83) v Phyllis(87)           413-443

Nick(76) v Sue W(118)            472-444

Jackie T(151) v Stella(202)     496-511

Joyce G(131) v Phil(48)          468-508

James(75) v Craig(20)             348-576

Derek(84) v Mike(0)                 394-505

Ayaz(61) v Evelyn(71)             486-429

Sheila(110) v Calum(9)            365-491


Quarter Finals


Craig(20) v Ayaz(61)               497-434

Calum(9) v Nick(76)                359-523

Phyllis(87) v Phil(48)               477-417

Mike(0) v Stella(202)               441-494


Semi Finals


Phyllis(87) v Stella(202)          501-472, 483-519, 537-447

Craig(20) v Nick(76)                447-340, 480-506, 472-495


Final


Phyllis(87) v Nick(76)            489-498, 485-395, 498-472


Phyllis Fernandez is the Les Tate Trophy Winner 2015.